Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2010

† TIMOTEI

Prin harul lui Dumnezeu, Episcop al Spaniei şi Portugaliei

HRISTOS – LUMINA CEA ADEVÀRATÀ
Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2010

Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din

Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru,
iar de la noi părinteşti binecuvântări!

„Cât este de sfântă, cu adevărat şi mult prăznuită această noapte de mântuire şi strălucită, mai înainte vestitoare fiind a zilei celei purtătoare de lumină, a Învierii, întru care Lumina cea fără de ani, din mormânt cu trupul tuturor a strălucit ”. (Canonul Sfintelor Paşti, Cântarea a 7-a)

Prea Cucernice Părinte,

Iubiţi credincioşi,

Hristos a Înviat!

Sfântă este această zi a mântuirii, căci Hristos, astăzi, a biruit moartea, S-a făcut cale de izbăvire pentru tot neamul omenesc şi ne-a însemnat pe noi cu lumina Sa cea fără de început şi pururea fiitoare (cf. Ipacoi, Canonul Sfintelor Paşti ).

„Veniţi de primiţi lumină!” este apelul pe care l-aţi auzit la începutul Slujbei Învierii. Prin acesta am fost chemaţi, cu toţii, să „vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiata lumină a Învierii”1 şi „să ne luminăm […]. Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruinţă”. „Acum toate s-au umplut de lumină: şi cerul şi pământul şi cele de dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit”.

Hristos, Mântuitorul nostru, a înviat învăluindu-ne pe noi în lumina vieţii, „pe care întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1, 5), care este „Lumina cea adevărată Care luminează pe tot omul care vine în lume” (Ioan 1, 9) .

Citește mai departe:Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2010

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2009

† TIMOTEI
Prin harul lui Dumnezeu, Episcop al Spaniei şi Portugaliei

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2009

Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din Episcopia Spaniei şi Portugaliei

Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru, iar de la noi părinteşti binecuvântări!

„Şi Cuvântul S‐a făcut trup şi S‐a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia‐Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14).

Preacucernice Părinte,

Iubiţi credincioşi,

Taina Zămislirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este mai presus de cuvântul şi mintea noastră. Fără îndoială, la fel de nepătrunsă este şi taina Naşterii Fiului lui Dumnezeu din pururea Fecioara Maria. Niciun cuvânt nu este de ajuns
spre lauda minunii venirii în lume, a Celui ce Sa născut mai înainte de veci din Tatăl fără de mamă (din rugăciunile de la Botez) şi a unirii celor două firi, dumnezeiască şi omenească, în pântecele Fecioarei.

Cel mai presus de ființă Se naşte şi, dincolo de bucuria firească a sărbătorii pe care o trăim, simțim astăzi, mai mult ca oricând, iubirea nemărginită a lui Dumnezeu pentru noi toți, că văzând neputința, orbirea şi neştiința noastră, La
trimis în lume pe Unicul Său Fiu ca cel ce va crede Întrînsul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3, 16)

A rânduit Ziditorul şi Dumnezeul nostru a îmbrăca firea noastră cu haină şi strălucire dumnezeiască, chipul nostru luând, întru asemănare omenească făcându-Se, (din rugăciunea binecuvântării apei de la Botez) pentru ca astfel, prin El cu toții să ajungem la desăvârșire. El, Soarele dreptăţii, Lumina cunoştinţei (Din troparul Naşterii Domnului.), ne naşte nouă astăzi bucuria şi posibilitatea înfierii, a devenirii noastre întru fiinţă, a împlinirii omului în ceea ce este chemat să fie, fiu al lui Dumnezeu şi stăpân al creației. A vrut Făcătorul‐a‐toate ca robul să devină stăpân, ca cel ce era supus stricăciunii şi morții să aibă posibilitatea naşterii din nou şi dobândirea harului lui Dumnezeu ‐ esența vieții celei veşnice şi izvorul
nestricăciunii.

Citește mai departe:Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2009

Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2009

† TIMOTEI
Prin harul lui Dumnezeu, Episcop al Spaniei şi Portugaliei

Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2009

Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din Episcopia Spaniei şi
Portugaliei

Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru, iar de la noi
părinteşti binecuvântări!
Preacucernice Părinte,

Iubiţi credincioşi,

Hristos a înviat!

«Ca un purtător de viaţă şi mai înfrumuseţat decât raiul, cu adevărat, şi decât toată cămara împărătească, mai luminat s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre » – sunt cuvintele pe care preotul le rosteşte la fiecare Sfântă Liturghie, în timp ce pune cinstitele daruri pe sfânta masă a altarului, daruri care la momentul potrivit se vor transforma în Trupul şi Sângele Mântuitorului. 

Mulţi dintre noi se întristează când aud vorbindu-se de moarte şi de mormânt, neînţelegând, ca odinioară locuitorii Tesalonicului, ce este moartea şi ce este mormântul după Învierea lui Hrtistos. Tocmai datorită acestui fapt, marele Apostol Pavel ne îndeamnă să nu fim « ca ceilalţi, care nu au nădejde, « pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu pe cei adormiţi întru Iisus îi va aduce împreună cu El » (I Tesaloniceni 4, 13-14).

Citește mai departe:Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2009

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2008

† TIMOTEI
din Harul lui Dumnezeu
Episcopul Spaniei şi Portugaliei

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2008

Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din Episcopia
Spaniei şi Portugaliei

Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru,
iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Prea Cucernice Părinte,

Iubiţi credincioşi,

Astăzi s-a născut Hristos. Astăzi îngerii şi oamenii se bucură deopotrivă cântând: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). Astăzi este o zi de sărbătoare şi de bucurie mare pentrucă ni s-a născut nouă Mântuitor. Iată ce ne învaţă Condacul sărbătorii Naşterii Domnului: „Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera, Celui neapropiat, aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci”.

Dragii mei, Prin puterea credinţei noastre, evenimentul Naşterii Domnului, care s-a petrecut acum două mii de ani în peştera sărăcăcioasă a Betleemului, îl retrăim şi noi astăzi, îl sărbătorim şi ne închinăm „cu credinţă tare”, cum spune unul din colindele noastre, la fel cum au făcut-o oarecând îngerii, păstorii şi magii.

Citește mai departe:Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2008

Donati
 EUR

magazin virtual

Caută în site

Sfinţii zilei

Anunțuri